Description

Lineup:
・Nakajima Atsushi
・Dazai Osamu
・Edogawa Rampo
・Tayama Katai
・Akutagawa Ryunosuke
・Higuchi Ichiyou
・Gin
・Lucy M
・Sakaguchi Ango
・Fyodor D.
・Secret