Description

Lineup:
・Dazai Osamu A
・Nakahara Chuya A
・Rando
・Mori Ougai A
・Dazai Osamu B
・Nakahara Chuya B
・Mori Ougai B
・Hirotsu Ryuurou
・Ozaki Kouyou
・Yumeno Kyusaku
・Sakaguchi Ango
・Secret A
・Secret B