Description

Lineup:
・Nakajima Atsushi
・Fukuzawa Yukichi
・Akutagawa Ryunosuke
・Nakahara Chuya
・Mori Ougai
・Sakaguchi Ango
・Dazai Osamu
・Shibusawa Tatsuhiko
・Fyodor D.
・Nakahara Chuya
・Secret A
・Secret B